Rozdział 5. Dostosowywanie składników sprzętowych komputera

Jednym z najbardziej frustrujących aspektów pracy z komputerami jest to, że niemal każdy składa się z nieco innych podzespołów niż poprzedni. Dotyczy to nawet komputerów tego samego producenta — poszczególne modele mogą mieć inne płyty główne, inne kontrolery dysków twardych, karty graficzne czy karty sieciowe. Windows Vista, podobnie jak poprzednie wersje systemu Windows, posiada bardzo rozbudowaną bazę sterowników dla kompatybilnych urządzeń oraz podzespołów i oczywiście posiada obsługę technologii Plug and Play. W tym rozdziale zajmiemy się zagadnieniami związanymi z wyborem podzespołów komputera. Opiszę, na czym polega proces instalacji takich urządzeń, zajmiemy się procesem ...

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.