Rozdział 10. Tworzenie filmów i DVD-Video

Windows Vista jest pierwszą wersją systemu Windows z wbudowaną obsługą nagrywania płyt DVD. Jak opisano to w poprzednich rozdziałach, dzięki tej funkcji w programach Windows Media Player i Galeria fotografii systemu Windows można tworzyć dyski DVD z danymi. Jeżeli korzystamy z Windows Vista Home Premium lub Windows Vista Ultimate, dzięki tej funkcji możemy również tworzyć DVD-Video i filmy, korzystając z programów Windows DVD Maker i Windows Movie Maker.

Różnice między programami Windows DVD Maker i Windows Movie Maker dotyczą głównie poziomu wpływu użytkownika na proces tworzenia oraz dostępności rozwiązań niestandardowych. Za pomocą programu Windows DVD Maker można tworzyć DVD z pokazami slajdów ...

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.