Rozdział 14. Konfiguracja sieci

Jedną z właściwości współczesnych komputerów jest ich zdolność do łączenia i porozumiewania się w sieci. Niezależnie od tego, czy pracujemy w domu, biurze, czy z dala od miejsca zamieszkania, możemy chcieć utworzyć sieć. Zbudowanie sieci umożliwia nam połączenie naszego komputera z innymi, dzięki czemu możemy łatwo udostępniać pliki, nośniki i urządzenia. Sieć możemy również skonfigurować w celu połączenia komputera z Xboksem, TiVo lub innymi urządzeniami, na przykład drukarką sieciową.

W Windows Vista Microsoft wprowadził nowe narzędzia sieciowe, zastępujące programy wykorzystywane we wcześniejszych wersjach systemu. Choć wprowadzono wiele zmian, zachowano również wcześniejsze funkcjonalności. Zanim zajmę ...

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.