Rozdział 16. Korzystanie z Poczty, Kalendarza i Kontaktów systemu Windows

Windows Vista zawiera wiele programów zaprojektowanych w celu ułatwienia komunikacji z innymi osobami oraz udostępniania informacji, ale na co dzień niewiele jest bardziej istotnych niż Poczta systemu Windows, Kontakty systemu Windows, Kalendarz systemu Windows oraz Obszar spotkań w systemie Windows. Dla wielu osób wysyłanie e-maili jest najważniejszą czynnością wykonywaną na komputerze. W miarę jak przez lata rosła popularność i istotność e-maili, zaczęły się pojawiać poważne zagrożenia. Poczta systemu Windows posiada właściwości pomagające zmniejszyć ryzyko i wciąż cieszyć się wieloma zaletami poczty elektronicznej.

Poczta systemu Windows jest bardzo przydatnym programem, ...

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.