Rozdział 20. Przeprowadzanie standardowej konserwacji oraz rozwiązywanie problemów

Często, gdy ludzie proszą mnie o pomoc w rozwiązaniu problemów z komputerem, pytam ich, kiedy ostatnio wykonywali zapobiegawczo konserwację systemu. Najczęstszą odpowiedzią jest puste spojrzenie i zmieszany wyraz twarzy — jakby nigdy nie słyszeli, że komputer jest czymś, o co trzeba dbać — albo zawstydzenie faktem, że nie robili nic w tym kierunku. Problem polega na tym, że komputer — podobnie jak dom czy samochód — wymaga konserwacji. Choć większość ludzi nie zaniedbuje swoich domów i samochodów, zaskakująco wielu z nich zaniedbuje komputery. Traktują komputer jak coś, co się włącza i wyłącza, jak radio samochodowe. Zapominają, że to dziesiątki połączonych ...

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.