Rozdział 32. Projektowanie QoS

Zaprojektowanie schematu QoS może być prostym zadaniem lub też dużym projektem. Skala rozwiązania zależy od złożoności sieci oraz potrzeb biznesowych. Moją podstawową zasadą jest planowanie działań wtedy, kiedy w myślach widzę gotowe rozwiązanie. Nawet jeśli planuję schemat QoS dla firmy, która obecnie nie posiada VoIP, staram się zaprojektować rozwiązanie pozwalające na zastosowanie tej technologii w przyszłości.

W tym rozdziale przedstawię projektowanie schematu QoS dla sieci wykorzystującej VoIP. Jest to proces składający się z dwóch etapów. W pierwszym musisz określić wymagania dla systemu, w drugim skonfigurować routery. Skorzystamy z rekomendowanego przez Cisco mechanizmu LLQ (ang. low latency queuing). Przedstawię ...

Get Wojownik sieci now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.