Rozdział 8. Spanning Tree

Protokół STP (ang. Spanning Tree Protocol), zwany po polsku protokołem drzewa rozpinającego, jest stosowany do eliminowania problemu pętli powstających w warstwie drugiej w sieciach lokalnych. Jak przeczytasz w tym rozdziale, pętle warstwy drugiej mogą powodować spustoszenie.

Spanning Tree został zaprojektowany, aby zapobiegać powstawaniu pętli pomiędzy mostkami. Mostek (ang. bridge) to urządzenie, które łączy wiele segmentów sieci, tworząc jedną domenę kolizyjną. Przełączniki są traktowane jak mostki — huby nie. O ile dokumentacja Spanning Tree zawsze odnosi się ogólnie do mostków, o tyle ja w przykładach wykorzystam przełączniki. To właśnie przełączniki są zasadniczo tymi urządzeniami, których dotyczy kwestia Spanning ...

Get Wojownik sieci now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.