Rozdział 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów

Każdy z Twoich projektów tworzonych w programie Word, niezależnie od tego, czy jest to list, scenariusz serialu komediowego, czy praca naukowa z mikrobiologii, zaczyna się i kończy w ten sam sposób. Pracę musisz rozpocząć od utworzenia dokumentu, a kończysz ją, zapisując dokument. Brzmi prosto, ale żeby dobrze zarządzać swoimi dokumentami, musisz poznać nie tylko te podstawy, ale sięgnąć trochę dalej. Ten rozdział pokaże Ci różne metody tworzenia nowego dokumentu Worda — jak rozpoczynanie pracy na bazie istniejącego już pliku czy dodawanie tekstu do gotowego szablonu — oraz nauczy Cię, jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla konkretnego projektu.

Poza tym dowiesz się, jak usprawnić i przyspieszyć ...

Get Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.