Rozdział 5. Motywy i szablony

Formatowanie oddzielnie tekstu, nagłówków, list i innych elementów dokumentu, zgodnie ze wskazówkami podanymi w poprzednich rozdziałach, zabiera czas, którego po prostu możesz nie mieć. A przy tak bogatym wyborze czcionek, kolorów i ozdobników graficznych stworzenie eleganckiego dokumentu może być przytłaczające. Nic zatem dziwnego, że większość ludzi ogranicza się do czcionek Times New Roman w tekście i Arial w nagłówkach! Na szczęście graficy z Microsoft stworzyli motywy, nową pomoc w edytorze Word 2007, dzięki której jednym kliknięciem zastosujesz w dokumencie w pełni dopasowany zestaw czcionek, kolorów i stylów nagłówków, a to jeszcze nie wszystko.

Motywy pomogą Ci uporać się ze stylami i ogólnym wyglądem dokumentu, ...

Get Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.