Rozdział 8. Tworzenie konspektu

Pamiętasz czasy, kiedy nauczyciel zrzędził Ci nad głową o tym, jak ważne jest tworzenie konspektu pracy, i zmuszał Cię do pisania wyszukanych planów wypracowań? Wybacz mu — miał rację. Nie ma lepszego niż konspekt sposobu zorganizowania treści dokumentu. Gdy dopadnie Cię brak weny, możesz zacząć od wypisania w dokumencie Worda głównych tematów, które poruszysz. Potem podziel je na mniejsze części, a w nich wprowadź kolejne podpunkty. Zanim się zorientujesz, zaczniesz wypełniać poszczególne fragmenty planu konkretną treścią. Brak weny odejdzie w niepamięć.

Widok konspektu, który oferuje nowy Word 2007, jest doskonałym narzędziem do tworzenia planu pracy. Daje Ci możliwość przenoszenia dużych partii nagłówków i tekstu ...

Get Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.