Rozdział 15. Język XML i program Word

XML to jeden z tych fajnych skrótów, który zdają się uwielbiać komputerowcy, i w niczym nie pomoże wyjaśnienie, że pochodzi on od słów eXtensible Markup Language, czyli rozszerzalny język znaczników.

Jeśli używasz programu Word, aby pisać listy do swojej cioci albo stworzyć Wspaniałą Powieść, znajomość języka XML raczej nie będzie Ci potrzebna. Z drugiej jednak strony, jeśli pracujesz w biurze albo z innymi ludźmi i trzeba wymieniać informacje, język XML może być przydatny. Jeżeli zaciekawił Cię poprzedni rozdział o tworzeniu formularzy, z pewnością zainteresują Cię także podstawy języka XML. Język XML, używany zarówno w dużych, jak i małych firmach, jest powszechnie przyjętym standardem, który ma zaprowadzić ...

Get Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.