Rozdział 20. Tworzenie własnych motywów i szablonów

Nie musisz pracować w wielkiej firmie, aby nadawać swoim dokumentom spójny wygląd. Nawet jeśli używasz programu Word do pisania krótkich listów do swojego wydawcy, listów do rodziny albo do lokalnych polityków, dobrze dobrane kolory, czcionka, a może nawet osobiste logo, sprawią, że listy będą wyglądać, jakby pracował dla Ciebie zespół profesjonalnych projektantów. Program Word może Ci w tym pomóc dzięki motywom i szablonom.

Motywy sprawują kontrolę nad schematami kolorów i czcionkami używanymi w dokumentach, a także pomagają je ujednolicać. Dzięki nim za pomocą pojedynczego kliknięcia przycisku można nadawać całym dokumentom spójne kolory, czcionki i efekty. W programach Word, Excel oraz PowerPoint ...

Get Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.