Nieoficjalna czołówka

O autorze

Chris Grover nabył swój pierwszy komputer w 1982 roku, kiedy to uświadomił sobie, że łatwiej mu będzie pisać na komputerze niż na maszynie IBM Selectric. Nigdy tego nie żałował. Przez przeszło 25 lat Chris pracował jako dokumentalista, autor tekstów reklamowych i specjalista od reklamy. Jest współautorem książki Fotografia cyfrowa. Nieoficjalny podręcznik. Komputeryzacja nie była jedynym przedmiotem jego zainteresowania — Grover pisał także recenzje książek i oprogramowania oraz artykuły na tematy tak różne, jak przebudowa domu czy naprawy odtwarzaczy video. Jego najnowszym projektem jest agencja Bolinas Road Creative (www.bolinasroad.com), której zadaniem jest promocja produktów i usług tworzonych i świadczonych ...

Get Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.