Rozdział 10. API REST WordPressa

W wydaniu 4.4 WordPressa wprowadzono do projektu API REST, dzięki któremu WordPress stał się jeszcze bardziej rozszerzalny. To API REST pozwala programistom na przekazywanie danych do WordPressa i pobieranie z niego, z zewnątrz platformy. Dzięki temu zyskują oni możliwość tworzenia wielu wspaniałych i użytecznych aplikacji, które niekoniecznie używają tradycyjnego interfejsu użytkownika WordPressa, ale działają na podstawie silnika WordPressa i są przez niego integrowane. API REST pozwala na prowadzenie komunikacji z innymi aplikacjami, niezależnie od języka programowania, w którym zostały utworzone. Zanim zagłębimy się w specyfikę używania API REST WordPressa, najpierw chcielibyśmy pokrótce przedstawić to, co ...

Get WordPress now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.