Rozdział 16. Aplikacje mobilne na bazie WordPressa

Aplikacje mobilne na bazie WordPressa działające na platformach iOS i Android? Pewnie, dlaczego nie? Możesz wykorzystywać na wiele sposobów możliwości WordPressa w zakresie tworzenia zarówno natywnych, jak i hybrydowych aplikacji mobilnych.

Zanim zagłębimy się w ten temat, zastanówmy się nad przykładowym zastosowaniem takich aplikacji. Chociaż możliwości są nieograniczone, mamy tutaj na myśli aplikacje oparte na treści. Omówimy także kilka kwestii, o których powinieneś wiedzieć, tworząc hybrydowe aplikacje mobilne.

Przypadki użycia aplikacji mobilnych

OK, mamy zatem aplikacje mobilne, które mogą wyświetlać treść pochodzącą z aplikacji internetowej. Na ile to jest proces interaktywny? Hybrydowe ...

Get WordPress now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.