Rozdział 1. Tworzenie aplikacji internetowych w WordPressie

Ta książka pomoże Ci utworzyć w WordPressie witrynę internetową, motyw, wtyczkę, usługę sieciową i aplikację internetową. Zdecydowaliśmy się skoncentrować na aplikacjach internetowych, ponieważ można je postrzegać jako superwitryny internetowe pozwalające wykorzystywać wszystkie techniki przedstawione w tej książce.

Wiele osób jest przekonanych, że WordPress nie ma wystarczających możliwości do tworzenia aplikacji internetowych lub nie został opracowany w tym celu. Do tego tematu jeszcze powrócimy w dalszej części rozdziału. Od wielu lat tworzymy aplikacje internetowe WordPressa i wiemy, że doskonale nadaje się on do budowania skalowalnych aplikacji.

W tym rozdziale zaczniemy od zdefiniowania ...

Get WordPress now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.