Rozdział 2. C i dynamiczne zarządzanie pamięcią

Wskaźniki zawdzięczają swoją „potęgę” w dużej mierze możliwości śledzenia dynamicznie alokowanej pamięci. Zarządzanie tą pamięcią za pomocą wskaźników umożliwia przeprowadzanie wielu operacji, takich jak manipulowanie złożonymi strukturami danych. Aby w pełni korzystać z tych możliwości, należy zrozumieć, jak w języku C przebiega dynamiczne zarządzanie pamięcią. Program napisany w języku C jest wykonywany w systemie wykonawczym. Zwykle środowisko to jest zapewniane przez system operacyjny. System wykonawczy zapewnia programowi między innymi obsługę stosu i sterty.

Zarządzanie pamięcią jest ważne dla wszystkich programów. W przypadkach takich jak alokacja pamięci dla zmiennych automatycznych pamięć ...

Get Wskaźniki w języku C. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.