Rozdział 23. GraphQL i React Native

W muzeum Andy’ego Warhola w Pittsburghu znajduje się stała wystawa zatytułowana „Srebrne chmury”. Ta wystawa mieści się w sali zawierającej kilkanaście balonów wypełnionych mieszanką helu i zwykłego powietrza. W efekcie te balony pozostają nad podłożem dłużej niż te wypełnione zwykłym powietrzem, choć nie unoszą się tuż pod sufitem, jak balony wypełnione jedynie helem. Pracownicy muzeum regularnie uzupełniają gaz w balonach, aby nadal unosiły się pod sufitem.

Obecnie nasza aplikacja przypomina salę „chmur”. Przyjemnie jest naciskać ikony i poruszać się po aplikacji, choć w rzeczywistości pozostaje ona w zasadzie pusta (bez urazy, panie Warhol). W tym rozdziale zaczniemy ...

Get Wszechstronny JavaScript now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.