Rozdział 8. Badanie wrażeń użytkowników

W poprzednich rozdziałach opisałem kilka doskonałych narzędzi do diagnozowania aplikacji dla systemu Android. Dowiedziałeś się, jak za pomocą bezpłatnych narzędzi uruchamianych na urządzeniu optymalizować wykorzystanie akumulatora, pamięci, procesora i sieci. Jednak, jak napisałem w rozdziale 2., aby przeprowadzić testy, trzeba posiadać samo urządzenie (o czym dobrze wiesz) i połączenie z internetem.

Jak sprawdzić, nie dysponując dużym budżetem na podróże, niewyczerpanymi funduszami na urządzenia i nieograniczonym czasem, czy aplikacja będzie działać optymalnie u wszystkich użytkowników, niezależnie od lokalizacji, sieci i modelu urządzenia? Rozwiązaniem jest zbieranie danych analitycznych opisujących ...

Get Wydajne aplikacje dla systemu Android now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.