Rozdział 2. Budowanie laboratorium testowego

Urządzenia z Androidem stanowią największą pod względem udziału w rynku platformę informatyczną na świecie. Serwis Google podaje, że aktywnych jest ponad miliard urządzeń z tym systemem, co stanowi około 80% wszystkich stosowanych smartfonów. Nic zatem dziwnego, że tworzenie aplikacji dla tego systemu to gorący temat. Gwałtowny rozwój popularności Androida spowodował jednak pojawienie się kilku ciekawych wyzwań.

Istnieje dwanaście głównych wersji systemu zainstalowanych na tysiącach modeli urządzeń (w tym tabletów, zegarków, telewizorów itp.) o kilkudziesięciu różnych rozmiarach wyświetlaczy, a każdy producent umieszcza w swoim urządzeniu, w ramach projektu Android Open Source Project, własne dodatki. ...

Get Wydajne aplikacje dla systemu Android now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.