O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Budowanie bloków TCP

W sercu internetu znajdują się dwa protokoły: IP i TCP. IP (ang. Internet Protocol), czyli protokół internetowy, jest tym, co zapewnia rutowanie i adresowanie pomiędzy hostami. Natomiast TCP (ang. Transmission Control Protocol), czyli protokół kontroli transmisji, tworzy abstrakcję niezawodnej sieci działającej w zawodnym kanale. TCP/IP jest często określane „zestawem protokołów internetowych” (ang. Internet Protocol Suite), a termin ten został po raz pierwszy zaproponowany przez Vintona Cerfa i Roberta Kahna w roku 1974 w artykule pod tytułem A Protocol for Packet Network Intercommunication.

Pierwotny dokument (RFC 675) był wielokrotnie zmieniany i w roku 1981 wersja 4. specyfikacji TCP/IP została opublikowana ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required