Rozdział 2. Budowanie bloków TCP

W sercu internetu znajdują się dwa protokoły: IP i TCP. IP (ang. Internet Protocol), czyli protokół internetowy, jest tym, co zapewnia rutowanie i adresowanie pomiędzy hostami. Natomiast TCP (ang. Transmission Control Protocol), czyli protokół kontroli transmisji, tworzy abstrakcję niezawodnej sieci działającej w zawodnym kanale. TCP/IP jest często określane „zestawem protokołów internetowych” (ang. Internet Protocol Suite), a termin ten został po raz pierwszy zaproponowany przez Vintona Cerfa i Roberta Kahna w roku 1974 w artykule pod tytułem A Protocol for Packet Network Intercommunication.

Pierwotny dokument (RFC 675) był wielokrotnie zmieniany i w roku 1981 wersja 4. specyfikacji TCP/IP została opublikowana ...

Get Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.