O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Krótka historia protokołu HTTP

Protokół HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najszerzej stosowanych protokołów aplikacyjnych w internecie. Jest on wspólnym językiem do komunikacji klientów z serwerami, umożliwiającym funkcjonowanie nowoczesnej sieci WWW. Protokół ten, skromnie zaczynając od jednego słowa kluczowego i ścieżki do dokumentu, stał się protokołem stosowanym nie tylko przez przeglądarki, ale niemal całe oprogramowanie i wszystkie urządzenia używane w internecie.

W tym rozdziale odbędziemy krótką podróż historyczną i zapoznamy się z rozwojem protokołu HTTP. Pełne omówienie zmieniających się funkcjonalności tego protokołu wykracza poza zakres niniejszej książki, ale wskazanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required