O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Server-Sent Events (SSE)

Standard Server-Sent Events (zdarzenia wysyłane przez serwer) umożliwia efektywne strumieniowanie zdarzeń tekstowych, np. powiadomień w czasie rzeczywistym lub aktualizacji generowanych przez serwer. Aby osiągnąć ten, cel protokół SSE wprowadza dwa komponenty: nowy interfejs EventSource w przeglądarce, umożliwiający klientowi odbieranie powiadomień z serwera jako zdarzeń modelu DOM, oraz „strumień zdarzeń” — format danych wykorzystywany do dostarczania indywidualnych aktualizacji danych.

Kombinacja interfejsu EventSource API i ściśle zdefiniowanego formatu danych w strumieniu zdarzeń w przeglądarce sprawia, że protokół SSE jest skutecznym i niezbędnym narzędziem do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required