Rozdział 17. WebSocket

Protokół WebSocket umożliwia dwukierunkowe strumieniowanie danych tekstowych i binarnych w formie komunikatów. Jego interfejs jest najbardziej zbliżony do podstawowego gniazda komunikacyjnego w przeglądarce. Ponadto połączenie WebSocket jest czymś znacznie więcej niż gniazdem komunikacyjnym, ponieważ przeglądarka ukrywa za pomocą prostego interfejsu API przed aplikacją wszystkie skomplikowane szczegóły i oferuje kilka dodatkowych usług:

  • negocjację połączenia i egzekwowanie zasady tego samego źródła,

  • kompatybilność z istniejącą infrastrukturą HTTP,

  • komunikację w formie komunikatów i wydajne ramkowanie,

  • negocjację subprotokołów i rozszerzenia.

Protokół WebSocket jest najbardziej wszechstronnym i elastycznym protokołem transportowym ...

Get Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.