Rozdział 17. WebSocket

Protokół WebSocket umożliwia dwukierunkowe strumieniowanie danych tekstowych i binarnych w formie komunikatów. Jego interfejs jest najbardziej zbliżony do podstawowego gniazda komunikacyjnego w przeglądarce. Ponadto połączenie WebSocket jest czymś znacznie więcej niż gniazdem komunikacyjnym, ponieważ przeglądarka ukrywa za pomocą prostego interfejsu API przed aplikacją wszystkie skomplikowane szczegóły i oferuje kilka dodatkowych usług:

  • negocjację połączenia i egzekwowanie zasady tego samego źródła,

  • kompatybilność z istniejącą infrastrukturą HTTP,

  • komunikację w formie komunikatów i wydajne ramkowanie,

  • negocjację subprotokołów i rozszerzenia.

Protokół WebSocket jest najbardziej wszechstronnym i elastycznym protokołem transportowym ...

Get Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.