Rozdział 4. Kompilator JIT

Sercem maszyny JVM jest kompilator JIT (ang. just-in-time, dokładnie na czas). Żadna inna funkcjonalność nie ma takiego wpływu na wydajność aplikacji jak ten kompilator.

Ten rozdział szczegółowo opisuje kompilator JIT. Na początku dowiesz się, jak działa, poznasz jego zalety i wady. Zanim pojawił się pakiet JDK 8, można było wybierać między dwoma kompilatorami, które istnieją do dzisiaj i wzajemnie się uzupełniają. Raczej rzadko pojawia się konieczność wybrania tylko jednego z nich. Na końcu rozdziału opisane są bardziej zaawansowane ustawienia kompilatora. Jeżeli z niewiadomych powodów aplikacja działa powoli, wykorzystując zawarte tu informacje, będziesz mógł sprawdzić, czy winę za to ponosi kompilator.

Ogólne informacje ...

Get Wydajność Javy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.