O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Definicja wyrażeń regularnych

W tej książce będziemy posługiwali się terminem wyrażenia regularnego (ang. regular expression) w kontekście określonego rodzaju wzorców tekstowych, które można wykorzystywać w wielu współczesnych aplikacjach i językach programowania. Wyrażeń tego typu można używać między innymi do weryfikacji danych wejściowych pod kątem zgodności z wzorcem tekstowym, odnajdywania w większym fragmencie tekstu fragmentów pasujących do pewnego wzorca, zastępowania tekstu pasującego do wzorca innym tekstem lub zmiany układu elementów składowych pasujących fragmentów oraz dzielenia bloku tekstu na listę podtekstów. Ta książka powinna Ci pomóc zrozumieć, co rzeczywiście oznaczają Twoje wyrażenia regularne, i — tym samym — uniknąć katastrofy. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required