O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.7. Punkty kodowe, właściwości, bloki i alfabety standardu Unicode

Problem

Jeśli za pomocą wyrażenia regularnego chcemy szukać znaku towarowego (™), powinniśmy użyć kodu punktowego standardu Unicode, zamiast kopiować i wklejać sam znak towarowy. Jeśli wolisz kopiować i wklejać tego rodzaju symbole, powinieneś pamiętać, że znak towarowy jest tylko jednym z symboli dopasowywanych dosłownie, mimo że nie można go wpisać bezpośrednio za pomocą klawiatury. Tego rodzaju znaki omówiono w „2.1. Dopasowywanie stałego tekstu”.

Opracuj wyrażenie regularne pasujące do dowolnego znaku z ustawioną właściwością symbolu walutowego (ang. currency symbol) formatu Unicode. Właściwości tego standardu określa się mianem kategorii Unicode.

Opracuj wyrażenie regularne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required