3.4. Ustawianie opcji wyrażeń regularnych

Problem

Chcesz skompilować wyrażenie regularne ze wszystkimi dostępnymi trybami dopasowywania — swobodnego stosowania znaków białych, ignorowania wielkości liter, dopasowywania znaków podziału wiersza do kropek oraz dopasowywania znaków podziału wiersza do karet i znaków dolara.

Rozwiązanie

C#

Regex regexObj = new Regex("wzorzec wyrażenia regularnego",
    RegexOptions.IgnorePatternWhitespace | RegexOptions.IgnoreCase |
    RegexOptions.Singleline | RegexOptions.Multiline);

VB.NET

Dim RegexObj As New Regex("wzorzec wyrażenia regularnego",
    RegexOptions.IgnorePatternWhitespace Or RegexOptions.IgnoreCase Or
    RegexOptions.Singleline Or RegexOptions.Multiline)

Java

Pattern regex = Pattern.compile("wzorzec wyrażenia regularnego ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.