O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.7. Weryfikacja zgodności daty i godziny ze standardem ISO 8601

Problem

Chcemy dopasowywać daty i (lub) godziny zgodne z oficjalnym standardem ISO 8601, czyli podstawą dla wielu ustandaryzowanych formatów daty i godziny. Standard ISO 8601 wykorzystano na przykład podczas projektowania wbudowanych typów danych date, time i date Time standardu XML Schema.

Rozwiązanie

Poniższe wyrażenia regularne pasują do daty reprezentującej rok i miesiąc, na przykład 2008-08. Myślnik dzielący rok od miesiąca jest wymagany:

  • ^([0-9]{4})-(1[0-2]|0[1-9])$

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

  • ^(?<year>[0-9]{4})-(?<month>1[0-2]|0[1-9])$ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required