O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.10. Ograniczanie liczby wierszy w przetwarzanym tekście

Problem

Musimy sprawdzić, czy dany łańcuch składa się z co najwyżej pięciu wierszy, niezależnie od łącznej liczby znaków wchodzących w skład tego łańcucha.

Rozwiązanie

Dokładne znaki lub sekwencje znaków stosowane w roli separatorów wierszy różnią się w zależności od konwencji przyjętej w naszym systemie operacyjnym, od rozwiązań zastosowanych w danej aplikacji bądź od preferencji samego użytkownika. Warunkiem opracowania prawidłowego rozwiązania jest więc wybór właściwej konwencji opisującej sposób dzielenia wierszy. Poniższe rozwiązania obsługują standardowe sekwencje podziału systemów MS-DOS i Windows (<\r\n>), znak wykorzystywany kiedyś w systemach Mac OS (<\r>) oraz znak stosowany w tej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required