O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.22. Wyodrębnianie folderu ze ścieżki systemu operacyjnego Windows

Problem

Dysponujemy łańcuchem zawierającym poprawną (przynajmniej składniowo) ścieżkę do pliku lub folderu systemu operacyjnego Windows lub zasobu sieciowego. Chcemy z tej ścieżki wyodrębnić sam folder. Chcemy na przykład wyodrębnić podłańcuch \folder\subfolder\ ze ścieżki c:\folder\subfolder\file.ext lub \\server\share\folder\subfolder\file.ext.

Rozwiązanie

  • ^([a-z]:|\\\\[a-z0-9_.$]+\\[a-z0-9_.$]+)?((?:\\|^)(?:[^\\/:*?"<>|\r\n]+\\)+)

    • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Analiza

Wyodrębnianie folderu ze ścieżki systemu Windows jest dość skomplikowane, jeśli chcemy dodatkowo obsługiwać ścieżki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required