8.4. Dopasowywanie nazw XML-a

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch reprezentuje prawidłową nazwę XML-a (typową konstrukcję składniową tego języka). Standard XML definiuje precyzyjne reguły dotyczące znaków, które mogą występować w nazwach stosowanych w tym języku — te same zasady dotyczą nazw elementów, atrybutów, celów instrukcji przetwarzania itp. Pierwszym znakiem każdej nazwy musi być litera, znak podkreślenia i dwukropek; na kolejnych pozycjach mogą występować litery, cyfry, znaki podkreślenia, dwukropki, myślniki i kropki. Stosowana przez nas specyfikacja jest co prawda uproszczona, ale bliska regułom rzeczywiście obowiązującym w tym standardzie. Dokładna lista akceptowanych znaków zależy od stosowanej wersji XML-a.

Alternatywnym zadaniem ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.