O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.5. Konwersja zwykłego tekstu na kod HTML-a poprzez dodanie znaczników <p> i <br>

Problem

Dysponujemy łańcuchem zawierającym zwykły tekst, na przykład wartość wielowierszową przesłaną za pośrednictwem formularza, i chcemy przekonwertować ten tekst na fragment kodu HTML, który będzie następnie wyświetlany na stronie internetowej. Akapity oddzielone od innych akapitów znakami podziału wiersza należy otoczyć znacznikami <p>...</p>. Ewentualne dodatkowe znaki podziału wiersza należy zastąpić znacznikami <br>.

Rozwiązanie

Problem ten można rozwiązać, wykonując cztery proste kroki. W większości języków programowania tylko dwa środkowe kroki (drugi i trzeci) wymagają użycia wyrażeń regularnych.

Krok 1.: Zastąpienie znaków specjalnych HTML-a odpowiednimi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required