Rozdział 3. Granice

W tym rozdziale skoncentrujemy się na asercjach. Asercja oznacza granice, ale nie konsumuje znaków — to znaczy znaki nie będą zwrócone w wyniku. To są tak zwane asercje o zerowej długości. Taka asercja powoduje dopasowanie nie znaku, ale raczej położenia w ciągu tekstowym. Niektóre z nich, na przykład ^ i $, są nazywane kotwicami.

Granice, które będą omawiane w rozdziale, to:

  • początek i koniec wiersza lub ciągu tekstowego,

  • granice słowa (dwa rodzaje),

  • początek i koniec podmiotu,

  • granice wskazujące dosłowny ciąg tekstowy.

Podczas pracy będziesz ponownie wykorzystywać aplikację RegExr, ale tym razem dla odmiany pokażę, jak użyć przeglądarki internetowej Safari (Ty jednak możesz użyć dowolnej). Tekst docelowy jest taki sam jak poprzednio, ...

Get Wyrażenia regularne. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.