Dodatek C. Używanie silnika Sphinx w MySQL

Sphinx (http://www.sphinxsearch.com) to bezpłatny, dostępny na licencji open source silnik wyszukiwania pełnotekstowego, zaprojektowany od początku z myślą o doskonałej integracji z bazami danych. Posiada funkcje podobne do systemu DBMS, jest bardzo szybki, obsługuje wyszukiwanie rozproszone i dobrze poddaje się skalowaniu. Został opracowany pod kątem efektywnego wykorzystywania pamięci i dyskowych operacji I/O, co jest bardzo ważne, ponieważ w ogromnych aplikacjach elementy te bardzo często są czynnikami ograniczającymi.

Sphinx działa doskonale w MySQL. Może zostać użyty w celu przyśpieszenia różnych zapytań, łącznie z wyszukiwaniem pełnotekstowym, a nawet do wykonania szybkich operacji grupowania ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.