Rozdział 11. Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Bardzo łatwo skoncentrować się na „wykonaniu rzeczywistego zadania” i zaniedbać utworzenie kopii zapasowej i procesu odzyskiwania. Pilne zadanie zwykle nie jest najważniejsze, a to, co najważniejsze, zwykle nie jest pilne. Kopia zapasowa jest ważna zarówno z punktu widzenia wysokiej wydajności, jak i procesu odzyskiwania po awarii. Od samego początku trzeba zaplanować i zaprojektować tworzenie kopii zapasowej, tak aby nie powodowało przestoju lub zmniejszenia wydajności aplikacji.

Jeżeli już na wczesnym etapie prac nie nastąpi zaplanowanie tworzenia kopii zapasowej, później zwykle opracowuje się pobieżne rozwiązanie. Wówczas może się okazać, że podjęte wcześniej decyzje wykluczyły możliwość najlepszego ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.