Dostosowanie współbieżności MySQL

Kiedy serwer MySQL działa w warunkach dużego obciążenia współbieżnymi operacjami, można napotkać wąskie gardła, które nie ujawniają się w innych sytuacjach. W przedstawionych dalej punktach omówiono wykrywanie tego rodzaju problemów oraz zaprezentowano, w jaki sposób otrzymać najlepszą możliwą wydajność w przypadku występowania takich obciążeń w MyISAM i InnoDB.

Dostosowanie współbieżności w silniku MyISAM

Jednoczesne operacje odczytu i zapisu muszą być ostrożnie kontrolowane, aby odczytujący nie otrzymał niespójnych wyników. W pewnych sytuacjach MyISAM pozwala na przeprowadzanie jednocześnie operacji wstawiania i odczytywania danych i pozwala na utworzenie „harmonogramu” określonych operacji w celu jak ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.