Ogólny opis: typowe wyszukiwanie Sphinksa

Rozpoczniemy od prostego, choć pełnego przykładu użycia silnika Sphinx, który będzie stanowił punkt wyjścia dla dalszych analiz. Wykorzystanym językiem programowania będzie PHP, ze względu na jego popularność, ale API silnika jest dostępne również w wielu innych językach.

Zakładamy implementację wyszukiwania pełnotekstowego w aplikacji porównującej produkty. Wymagania są następujące.

  • Obsługa możliwego do wyszukiwania indeksu pełnotekstowego w tabeli products przechowywanej w MySQL.

  • Umożliwienie wyszukiwania pełnotekstowego w tytułach i opisach produktów.

  • Możliwość zawężenia wyszukiwania do wskazanej kategorii, jeśli będzie trzeba.

  • Możliwość sortowania wyniku nie tylko pod względem trafności, ale również ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.