Profilowanie systemu operacyjnego

Bardzo często użyteczne jest spojrzenie na statystyki systemu operacyjnego i podjęcie próby określenia, co robi system operacyjny i osprzęt. Może to okazać się pomocne nie tylko podczas profilowania aplikacji, ale również w trakcie usuwania błędów.

Ten podrozdział dotyczy głównie systemów operacyjnych z rodziny Unix, ponieważ są najczęściej używane przez autorów. Jednak opisane tutaj techniki można zastosować także w innych systemach operacyjnych, o ile dostarczają tego rodzaju dane statystyczne.

Najczęściej używanymi narzędziami będą vmstat, iostat, mpstat oraz strace. Każde z wymienionych narzędzi przedstawia nieco odmienne spojrzenie na pewnego rodzaju połączenia aktywności procesów, procesora, pamięci i operacji ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.