SHOW STATUS

Polecenie SHOW STATUS wyświetla zmienne stanu serwera w tabeli składającej się z dwóch kolumn, nazwa-wartość. W przeciwieństwie do zmiennych serwerowych wspomnianych w poprzednim podrozdziale, te są tylko do odczytu. Można je wyświetlić albo za pomocą polecenia SQL SHOW STATUS, albo z poziomu wiersza poleceń przy użyciu narzędzia mysqladmin z opcją extendex-status. Jeżeli zostanie zastosowane polecenie SHOW STATUS, klauzule LIKE i WHERE mogą ograniczyć ilość wyświetlanych danych. Klauzula LIKE przeprowadza standardowe dopasowanie wzorca na nazwie zmiennej. Polecenia zwracają tabelę wyników, ale nie ma możliwości jej sortowania, łączenia z inną bądź przeprowadzania względem niej innych standardowych operacji, które można wykonać na ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.