Używanie woluminów składających się z wielu dysków

Wcześniej czy później pojawi się pytanie o miejsce, w którym można umieścić pliki. Baza danych MySQL tworzy różne pliki. Oto one.

  • Pliki danych i indeksów.

  • Pliki dzienników zdarzeń transakcji.

  • Binarne pliki dzienników zdarzeń.

  • Ogólne pliki dzienników zdarzeń (np. dziennik zdarzeń błędów, zapytań oraz wolnych zapytań).

  • Tymczasowe pliki i tabele.

Baza danych MySQL nie ma wielu funkcji służących do skomplikowanego zarządzania przestrzenią tabel. Domyślnie wszystkie pliki każdej bazy danych (schematu) są umieszczane w pojedynczym katalogu. Programista ma kilka opcji nadzorujących miejsce umieszczenia danych. Przykładowo można wskazać położenie da indeksów tabel MyISAM oraz skorzystać z tabel partycjonowanych ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.