Zarządzanie kopią zapasową binarnych dzienników zdarzeń i jej tworzenie

Binarne dzienniki zdarzeń serwera są jednymi z najważniejszych elementów, które należy uwzględnić w kopii zapasowej. Są niezbędne w przypadku odzyskiwania do określonego punktu w czasie, a ponieważ zwykle pozostają mniejsze od danych, można łatwiej i częściej tworzyć ich kopię zapasową. Kiedy posiadamy kopię zapasową danych z pewnego punktu w czasie oraz wszystkich binarnych dzienników zdarzeń od chwili utworzenia wymienionej kopii, możemy odtworzyć zdarzenia binarnego dziennika i przeprowadzić operację roll forward zmian wprowadzonych od chwili utworzenia pełnej kopii zapasowej.

Serwer MySQL używa binarnego dziennika zdarzeń także do replikacji. Oznacza to, że polityki tworzenia ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.