Zmienne zdefiniowane przez użytkownika

Bardzo łatwo zapomnieć o zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika w MySQL, ale mogą one stanowić technikę o potężnych możliwościach, służącą do tworzenia efektywnych zapytań. Zmienne takie działają szczególnie dobrze w przypadku zapytań odnoszących korzyści z połączenia logik proceduralnej i relacyjnej. Czysto relacyjne zapytania traktują wszystko jak nieuporządkowane zbiory, którymi serwer w pewien sposób manipuluje, wszystkimi jednocześnie. Baza danych MySQL stosuje nieco bardziej pragmatyczne podejście. Można to uznać za wadę, ale równocześnie może okazać się zaletą, gdy programista nauczy się korzystać z tej możliwości. A zmienne zdefiniowane przez użytkownika mogą dodatkowo pomóc.

Zmienne zdefiniowane ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.