Rozdział 12. Rady specjalistów z branży

Pytania, na jakie będziesz w stanie udzielić odpowiedzi po przeczytaniu rozdziału

  • Jak z powodzeniem rozpocząć przetwarzanie dużych wolumenów danych i zająć się uczeniem maszynowym?
  • Jakie technologie monitorowania i wdrażania pozwalają zachować stabilność systemów?
  • Do jakich wniosków dotyczących używanych technologii i prowadzonych zespołów doszli szefowie działów informatycznych, którzy odnieśli sukces?
  • W jakim stopniu może być wdrażana implementacja PyPy?

W tym rozdziale zebrano historie firm, które odniosły sukces. W ich przypadku język Python jest wykorzystywany do przetwarzania pokaźnych zbiorów danych oraz w sytuacjach, w których szybkość ma kluczowe znaczenie. Historie zostały opisane ...

Get Wysoko wydajny Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.