O'Reilly logo

Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali by Scott Berkun

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Pokrętne nauki doktora Lisa

W 1973 roku naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii doszli do wniosku, że opinie studentów na temat ich wykładowców są oparte na czystym nonsensie. Aby sprawdzić tę hipotezę, przeprowadzili eksperyment. Wynajęli aktora, który „prezentował się poważnie i roztaczał aurę kompetencji”, aby wygłosił wykład[39]. Naukowcy przygotowali mu imponującą, choć całkowicie fikcyjną, biografię i polecili, aby na wykładzie mówił niejasno, przeczył samemu sobie i cytował bezwartościowe albo wręcz nieistniejące źródła. Innymi słowy, wykład miał wydawać się poważny, choć był całkowicie bezwartościowy. Aktor (przedstawiający się jako dr Fox) wygłosił godzinny wykład, po którym nastąpiła półgodzinna sesja pytań i odpowiedzi, co było ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required