Rozdział 10. Kontekst i pamięć

Pamięć to pamiętnik, który stale nosimy ze sobą.

— OSCAR WILDE

Pamięć i kontekst to naturalne elementy każdej rozmowy pomiędzy ludźmi. Wiemy, że partner rozmowy pamięta to, co powiedzieliśmy minutę temu. Wiemy, że jest on świadomy tego, że rozmawiamy w danej chwili o samochodach, a także rozumie bieg myśli związanych z rozmową. To, co jest naturalne dla ludzkiego mózgu, bardzo trudno jest zaimplementować w oprogramowaniu.

Amnezja bota

Oto prosty przykład niezrozumienia przez bota kontekstu rozmowy. Na rysunku 10.1 widać torbę z wesołym nadrukiem rozdawaną uczestnikom pewnej tegorocznej europejskiej konferencji dotyczącej botów. Nadruk ilustruje największy problem rozmów ze współczesnymi botami.

Rysunek 10.1. Boty ...

Get Zaprojektuj bota now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.