Rozdział 16. Tworzenie skryptów konwersacji

Miłość nie może istnieć bez rozmowy.

— MORTIMER ADLER

W tym rozdziale utworzymy skrypty konwersacji naszego bota B2B i bota B2C. Konwersacje podzielimy na przepływy nazywane również historiami, a następnie określimy encje, których ekstrakcji chcemy dokonać. Zaczniemy od ustalenia skrajnych przypadków i obsługi błędów, a następnie zdefiniujemy miejsca, w których zamiast czystego tekstu lepiej jest korzystać z elementów wzbogacających interakcję.

Na rysunku 16.1 przedstawiono ogólny schemat przepływu, który powinien zostać zaimplementowany w obu botach.

Obraz9121.PNG

Rysunek 16.1. Ogólny schemat przepływu botów PTOBot ...

Get Zaprojektuj bota now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.