Rozdział 2. Typy botów

Jesteśmy wyjątkowi, tak jak wszyscy.

— PROFESOR DAN ARIELY

W poprzednim rozdziale stwierdziłem, że istnieją różne rodzaje botów. Czas im się przyjrzeć. Poznanie typów botów pozwoli Ci dobrać taki, który się sprawdzi w danym zastosowaniu. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat alternatywnych sposobów udostępniania swojej usługi, swojego produktu lub swojej marki.

Boty osobiste a boty zespołowe

Bot osobisty (zwany również botem prywatnym lub botem bezpośredniej wiadomości) jest botem pełniącym funkcję osobistego asystenta. Bot ten jest skupiony na pojedynczym użytkowniku — komunikuje się bezpośrednio z nim. Przykładem takiego bota jest bot podróży służbowej komunikujący się bezpośrednio z użytkownikiem Slacka lub bot sklepu ...

Get Zaprojektuj bota now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.