Rozdział 5. Anatomia bota

Staram się, aby sposób, w jaki wykonuję swoje zadania, stanowił nieosiągalny cel wszystkich świadomych istot.

— HAL, 2001: ODYSEJA KOSMICZNA

Boty mają formę odpowiednio zaprogramowanych użytkowników komunikatorów internetowych — rozmawiamy i nawiązujemy interakcję z botami za pomocą tekstu, przycisków, głosu i innych rozwiązań. Dzięki botom oprogramowanie komunikuje się z użytkownikami na ich zasadach i próbuje się dopasować do ich sposobu myślenia. Zamiast informować użytkownika o sposobie wypełniania formularza lub przenosić go na odpowiednią stronę internetową, boty rozpoznają intencję użytkownika (co użytkownik chce zrobić) i pomagają w wykonaniu danej operacji.

Zacytuję tutaj moją przyjaciółkę zajmującą się projektowaniem ...

Get Zaprojektuj bota now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.