Rozdział 9. Własność danych i transakcje rozproszone

Piątek, 10 grudnia, 9.12

Kiedy zespół zajmujący się bazą danych pracował nad dokonaniem dekompozycji bazy danych aplikacji zespołu operatorów systemu, zespół projektujący ją wraz z Addisonem, czyli architektem aplikacji, zaczął prace związane z utworzeniem kontekstów ograniczonych między usługami i danymi. W ramach tego odpowiednim usługom przypisano prawo własności tabel.

— Dlaczego dodałeś tabelę profilów ekspertów do kontekstu ograniczonego usługi przydzielania zgłoszenia? — zapytał Addison.

— Ponieważ usługa przydzielania zgłoszenia korzysta z tej tabeli na potrzeby algorytmów przydzielania —odpowiedział Sydney. — Usługa cały czas tworzy zapytania kierowane do tej tabeli, aby uzyskać informacje ...

Get Złożone zagadnienia architektury oprogramowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.